Några böner ur De första kristnas böner, Anders Frostensson, Libris, 1982

Allsmäktige Fader, vi anropar din barmhärtighet, att du låter oss inte bara lyssna till Ordet, utan också leva efter det, att du i dina djupa vatten låter det gå under som måste gå under och väcker till liv det som kan väckas till liv bara genom Jesus, vår Herre, och genom hans helige Ande. Honom tillhör äran genom alla tidsåldrar.”

Origenes

Du gav de nya människorna det eviga livets kläder, som ingen kan ta ifrån dem.
O heliga Ande, sann Gud!
Du har fallit över apostlarna som ett regn av eld.
Utgjut din kunskaps gåvor över oss!
I din famn vilar himlens stjärnor.
Stärk våra händer, när vi breder ut dem i bön!

Ur fornkristen armenisk liturgi

Älskade, du som fanns före skapelsen, du som ingen råder över,
du som inget behöver, du som står över lagarna för orsak och verkan,
du som ser allt som är fördolt, oförliknelig i godhet,
du som ingen når fram till!
Gud, den enfödde Sonens, vår Frälsares Fader,
barmhärtighetens Fader och all trösts Gud,
du som bor i höjden och ser ner i djupen:
utgjut genom din Son din konungslige Andes kraft!

Ur “De apostoliska konstitutionerna”

De lysande stjärnorna
och krafterna som genomströmmar världsalltet förbleknar och försvinner inför glansen av ditt ljus, din makt och din storhet.
Bara i dej är den allsmäktige Faderns bild synlig och tydligt tecknad.
Sådan som Fadern är i de himmelska världarna sådan är också du,
hans barn, den förste och störste,
du som till oss burit fram Faderns storhet,
du som i begynnelsen lade jordens grundvalar,
du som är vår förebild, den som följer oss på livsresan,
vår ledstjärna och vårt ljus.
Vi tackar, lovsjunger och välsignar dej
och böjer våra knän inför dej.

Ur österländsk liturgi

 

X